Ресурси

Як побудувати виховну систему школи-родини?

(з досвіду функціонування виховної системи
школи „Паросток”)


КРОК ПЕРШИЙ. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

Залежно від педагогічних завдань, стану і характеристик суб`єкту системи структура учнівського колективу може мати різний вигляд.

Її основу можуть скласти як класи, так і різновікові мікрогрупи (екіпажі, команди, загони – назви можуть бути різними). Особливості малокомплектної чи просто невеликої школи створюють додаткові можливості для того, щоб кожна дитина знайшла своє неповторне місце в соціумі, щоб її соціальні зв`язки стали щільнішими і різноманітнішими.


Клас


Різновікова мікрогрупа

1. Спільність вікового досвіду

1. Різноманітність досвіду і як результат більше можливостей для взаємозбагачення досвіду

2. Взаємини побудовані на сталих, визначених протягом тривалого часу соціальних ролях та функціях

2. Відсутність стереотипів у взаєминах між членами групи, більше можливостей для вибудови нових взаємин

3. У міжгрупових стосунках присутня конкурентність, що гальмує створення доброзичливої атмосфери прийняття кожного

3. Представники одного віку конкурують між собою, перебуваючи у складі різних мікрогруп, а всередині однієї мікгрогрупи більше можливостей для створення доброзичливої атмосфери прийняття кожного

4.Простіше керівництво дітьми в звичній системі "класний керівник учень"

4. Більше можливостей для формування лідерських якостей

5. Простіша організація спільного часу для справСтворюємо авторську виховну систему

Виберіть і обґрунтуйте для себе оптимальну для педагогічних

КРОК ДРУГИЙ. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАТУ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування в широкому розумінні – це управління самими школярами справами шкільного гурту. Самоврядування учнів – це форма демократичного життя учнівського колективу і школи в цілому. Воно передбачає широку участь кожного учня в управлінні найважливішими питаннями життя своєї спільноти.

За даними опитування для українських школярів навчальні заклади не стають вирішальними у формуванні громадських уявлень. Часто причина цього в тому, що шкільні заходи відбуваються без підготовки самими учнями і віддають формалізмом. Учні відчувають себе не учасниками, а глядачами. Тому не дивно, що тільки 25 % учнів бажають брати участь у шкільному самоврядуванні. А деякі взагалі не знають, що таке самоврядування. Це свідчить про те, що органи учнівського самоврядування у цих навчальних закладах серед учнів не мають авторитету.

Таке становище цілком піддається корекції. Система учнівського самоврядування як частина виховної системи школи може стати реальною школою демократії і соціальної творчості, а найголовніше − працювати на формування наступних європейських кл освітніх компетентностей:

 • уміння організовувати та планувати;

 • здатність вирішувати проблеми;

 • здатність приймати рішення;

 • здатність до критики та самокритики;

 • здатність працювати в команді;

 • здатність адаптуватися до нових ситуацій;

 • здатність генерування нових ідей (творчість);

 • здатність до лідерства;

 • здатність до розробки проектів та керування ними;

 • відповідальність за якість;

 • прагнення до успіху.

Залежно від педагогічних завдань, стану і характеристик суб`єкту системи структура самоврядування може бути різною


З досвіду роботи виховної системи ПНВК "Паросток"


Президент. Обирається учнівським та вчительським колективами першого вересня таємним голосуванням. Підрахунки здійснює комісія, яка складається із найчесніших учнів школи (за рекомендаціями однокласників).

Президент організовує життєдіяльність шкільного колективу: зміну доручень екіпажів, підготовку та проведення шкільних свят, дотримання учнями законів школи. Обирається на рік. У кінці року на святі Останнього дзвінка звітує про свою роботу.


Шкільна рада. Обирається раз на рік шкільним колективом. Щотижня планує та аналізує життя шкільного колективу, творчо розробляє напрямки розвитку. Між членами шкільної ради розподіляються напрямки роботи.


Рада капітанів. Капітани – лідери різновікових екіпажів. Опановують практикум організаторських умінь: організовують колективостворюючу діяльність у мікрогрупах, доброзичливу атмосферу у шкільному колективі, формують дружні стосунки між членами екіпажів, організовують діяльність по забезпеченню життя шкільної спільноти та участь екіпажу у шкільних справах.


Екіпажі. Весь шкільний гурт розділений на різновікові мікро групи по 5-9 учнів (контактні групи) для забезпечення можливості самореалізації та розвитку кожного учня школи. Протягом року склад екіпажів може змінюватися. Можуть працювати екіпажі вчителів, екіпажі новеньких учнів, якими опікується найдосвідченіші старшокласники тощо.


Рада справи. Змінна структура, яка обирається при проведенні у школі колективних творчих справ. Формується із представників кожного екіпажу (найкомпетентніші особи у певному питанні). Всі справи та свята організовуються за технологією колективної творчої діяльності. Організаторську роботу здійснює рада справи.

Створюємо авторську виховну систему

 1. Виберіть і обґрунтуйте для себе, яка система учнівського самоврядування підходить для вашої школи на сьогодні.

 2. Роз`язання яких проблем та задач життя шкільного гурту буде знаходитися у компетенції учнівського самоврядування?

 3. Яким чином буде запроваджуватися та чи інша структура шкільного самоврядування?

КРОК ТРЕТІЙ. МІСІЯ ВЧИТЕЛЯ АБО ХТО ПРАЦЮВАТИМЕ ІЗ САМОВРЯДУВАННЯМ


Шкільне самоврядування взаємодіє з педагогами на засадах співробітництва.

Самоврядування - це не тільки частина громадянської освіти, коли на практиці засвоюються демократичні права та обов’язки, але і реальна школа соціальної компетентності особистості.


Однак функціонування самоуправління учнів може здійснюватись тільки за певних умов:

 1. Самостійність школярів у виборі форм, змісту, мети свого самоврядування.

 2. Виборність дітей-лідерів.

 3. Участь у самоврядуванні усіх учнів навчального закладу.


Працювати зі шкільним самоврядуванням має людина, схильна до демократичної взаємодії з дітьми і одночасно здатна до поетапної побудови педагогічних задач стосовно їхнього навчання та розвитку. І зовсім не обов`язково, щоб безпосередню роботу з учнівським самоврядуванням здійснювали всі вчителі. Для цього достатньо кількох педагогів. Але абсолютно необхідними є підтримка шкільного самоврядування з боку всіх педагогів колективу.


Професійні особливості педагога, який працює з шкільним самоврядуванням

 1. Схильність до демократичної взаємодії та спілкування з школярами (уміння сприймати учня як особистість у стані розвитку, здатність будувати партнерські стосунки з дітьми).

 2. Оптимістичне прогнозування розвитку особистості школяра (здатність бачити в учневі кращі риси його особистості та можливість їх розвитку)

 3. Організаторські уміння.

 4. Життєрадісне світосприйняття і володіння технологічними засобами його створення у дитячому колективі (уміння надихати дітей, створювати бадьорий, мажорний настрій).

 5. Здатність до творчості

 6. Здатність до педагогічного аналізу і проектування (уміння оцінити реальний стан розвитку дитячого колективу чи конкретної дитини і спроектувати діяльність, спрямовану на їхній розвиток)


Створюємо авторську виховну систему

Разом з колегами визначте, хто з вчителів школи працюватиме із шкільним самоврядуванням.


КРОК ЧЕТВЕРТИЙ. ЗАКОНИ ЖИТТЯ ШКІЛЬНОГО ГУРТУ


Одним із елементів самоврядування є закони шкільного гурту. Інституція законів дає можливості формувати реальну здатність до демократичної взаємодії, яка полягає не тільки в здатності до ініціативи та підприємництва, але й у здатності підпорядкувати свої дії розумним правилам співжиття. Для прикладу наводимо

Конституцію ПНВК "Паросток"

 1. Закон громадянської гідності.

 2. Закон честі школи.

 3. Закон рівності.

 4. Закон поваги до вчителя.

 5. Закон покращення оточуючого світу.

 6. Закон особистісного розвитку.

 7. Закон чесності.

 8. Закон праці та активності.

 9. Закон творчості.

 10. Закон мажору.

 11. Закон власної відповідальності за свої вчинки та їх наслідки.

 12. Закон уважного ставлення до кожного члена шкільного товариства.

 13. Закон культури поведінки та спілкування.

 14. Закон дотримання режиму школи.

 15. Закон території.

 16. Закон учнівської організованості.

 17. Закон відсутності зайвих речей.

 18. Закон збереження шкільного майна.

 19. Закон недоторканості особистої власності.

 20. Закон естетики зовнішньо вигляду.

 21. Закон заборони бійки.

Закон громадянської гідності

Цей закон означає, що всі ми маємо пам’ятати: ми – громадяни України, - і з гідністю ставитися до цього.

Ми маємо поважати мову нашої держави, нашого народу, знати її і спілкуватися нею у нашому шкільному житті.

Володіння українською мовою є обов’язком і справою честі кожного для кожного учня школи.

Ми маємо гідно представляти Україну на міжнародному рівні, зберігати та поширювати культуру українського народу, знати і шанувати українські народні звичаї і традиції.

Ми маємо зрощувати себе освіченими, культурними, порядними, людьми, бо саме ми є майбутнім України.

Закон заборони бійки

Цей закон означає, що ти – істота, наділена розумом, і маєш ним керуватись у найскладніших життєвих ситуаціях, інакше тобі не буде місця серед людей. Твій обов’язок – конфлікти ( сварки, непорозуміння ) розв’язувати розумом і словами, а не кулаками.

Бійка в школі категорично заборонена!

Закон рівності

Цей закон означає, що всі учні, без виключення, знаходяться в однакових умовах шкільного життя та підпорядковуються однаковим вимогам у навчанні, праці та взаємодії з іншими людьми.

Всі учні мають рівні права у користуванні благами школи і, відповідно, однакові обов’язки перед шкільним товариством. Ніхто з нас не повинен претендувати на особливе ставлення до себе, тому що ніхто з нас не є кращим чи гіршим за іншого.

КРОК П`ЯТИЙ. ТРАДИЦІЙНІ СПРАВИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ УСІХ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ ШКІЛЬНОГО ГУРТУ І СПРИЯЮТЬ СТВОРЕННЮ РОДИННИХ СТОСУНКІВ У ШКОЛІ

Шкільний гурт лише за тієї умови стане живим, доброзичливим, розвиваючим середовищем для дитини, якщо в ньому буде конкретне, відчутне, педагогічно доцільне місце кожному школяру, кожному вчителеві, кожному працівникові школи.

Цьому сприяють певні традиційні справи шкільного гурту.

Однією із таких справ може бути святкування Днів народження учасників шкільної спільноти. Організована як свято іменинника чи як індивідуальне свято ця справа має на меті саме фіксацію прийняття дитини шкільним гуртом, ствердження індивідуальності і неповторності її особистості, розкриття її здібностей і обдарувань, відкрите оптимістичне прогнозування її розвитку.

ТРАДИЦІЙНА ШКІЛЬНА СПРАВА − ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Організаторами можуть стати рідні екіпажі іменинників, шкільна рада, рада справи

Форма творчої справиМетодичні рекомендації


Музей іменинника

Розповідь про іменника, анкета для іменинника, домашній фотоальбом, речі-експонати, які розкривають іменника як особистість шкільного гурту (збираються таємно від іменника у школі) чи розкривають невідомі одноліткам грані його особистості (речі заздалегідь приносяться з дому), представлення його нагород, відзнак тощо.

Святкова пошта

Ініціативна група заздалегідь вивішує творче оголошення-запрошення на День іменинника і закликає взяти участь у святковій пошті. На перших етапах бажано провести для дітей навчання "Як підписати листівку"

Свідоцтва про таланти

Готують мікрогрупи. Разом вирішують художнє оформлення та міркують про особливі чесноти іменинника та його значення для шкільного гурту.

Тренінг-гра "Добре око" допоможе школярам творчо і якісно виконати це завдання.

Пісні-переробки

Однокласники чи однокласники разом підбирають пісню-асоціацію на іменинника і перетворюють її на гімн чеснотам іменника. Придумані куплети можуть записуватися і дарувати іменникам.

Творчий подарунок

Готують мікрогрупи. Мозкова атака допоможе вибрати найкращі проекти, які висвітлюють особливо успішні риси іменинника, світ його захоплень і уподобань. Наприклад,

 • інтелектуальні ігри;

 • спортивні змагання;

 • танцювальний марафон;

 • поетичний калейдоскоп;

 • пісенна хвилинка;

 • "Таланти, відгукніться!"

 • дружні шаржі;

 • концерт-"ромашка"

Газета про іменинника

Творча форма та зміст, цікаве художнє оформлення створять святковий настрій. Зміст та фотографії може допомогти зібрати родина іменника.

Творча тепла листівка

На самому святі гостям роздаються картки з написаними незакінченими реченнями-звертаннями до іменинника. Завдання кожного учасника свята продовжити речення-звертання. Наприклад,

"Я пишаюся тобою, коли …"

"Ти для мене…"

"Дякую тобі за…"

"Я люблю, коли ти …"

Привітання для мами іменинника

Ініціативна група готує привітальну промову та букет квітів для вітання найголовнішої людини у житті іменинника


Творче ведення свята створить святковий настрій і буде окремим творчим подарунком, якщо буде зроблене в стилі іменинника.

Запрошення на святкування Дня народження, якщо воно відбувається не в цей день, вручається імениннику заздалегідь, щоб створити "свято очікування свята".

НАША ЗАДАЧА:

Організувати таке життя шкільного гурту, у якому відчувалися б

 • тепла родинна атмосфера;

 • єдність з родиною школяра;

 • увага до кожного – дитини, вчителя, працівника школи,

і найголовніше

- кожна дитина була б представлена як непересічна особистість, мала своє місце у шкільному гурті і можливість для самореалізації,


а для цього

кожна дитина повинна бути включена у найрізноманітнішу діяльність для вияву себе і формування у себе європейських ключових освітніх компетентностей